loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Back to all Post

Anunț de participare

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti,,, cu sediul în Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București, cod 011347, intenționează sa achiziționeze:

 Servicii privind programele de formare profesională prevăzute în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR  Interferences – CALL05-7”

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Cod CPV: 80521000-2 – Servicii privind programele de formare

Obiectul contractului: Servicii privind programele de formare profesională, în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR  Interferences – CALL05-7”

Valoare estimată fără TVA: 132.335 lei

Durata contract:  de la data semnării contractului și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 04 decembrie 2023;

Condiții contract: conform modelului atașat;

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertei: 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț;

Oferta se va transmite:

  •  la adresa de e-mail: achpub_mnsdg@yahoo.com sau fax: 021/317.90.68
  • la sediul instituției: Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București

Informații suplimentare: se obțin prin solicitare pe e-mail la adresa achpub_mnsdg@yahoo.com;

Limba în care trebuie redactată oferta: Română

Condiții de participare:

  • persoane juridice: CUI, Act Constitutiv,
  • Ofertă tehnică și financiară

 Autoritatea contractantă va efectua plata în termen de 30 de zile de la finalizarea prestației conform prevederilor contractuale.

Atașăm documentația compusă din:

–    Caiet de sarcini

–    Formular Ofertă –    Draft contract

logo-mc2
Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences