loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Back to all Post

Anunț de participare

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti,,, cu sediul în Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București, cod 011347, intenționează sa achiziționeze:

Lucrări de demontare, transfer și remontare sau reconstrucție spațiu interactiv dedicat echipamentelor VR în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR  Interferences – CALL05-7”, respectiv pentru prezentator eveniment

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Cod CPV: 45212300-9 – Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi  culturale

Obiectul contractului: Lucrări de demontare, transfer și remontare sau reconstrucție spațiu interactiv dedicat echipamentelor VR, în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR  Interferences – CALL05-7”

Valoare estimată fără TVA: 740.223,49 lei

Durata contract:  de 30 de zile de la data semnării de către ambele părți dar nu mai târziu de 15 aprilie 2024;

Condiții contract: conform modelului atașat;

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertei: 29.02.2024 , ora 1000;

Oferta se va transmite:

  • la adresa de e-mail: achpub_mnsdg@yahoo.com sau fax: 021/317.90.68
  • la sediul instituției: Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București

Informații suplimentare: Documentația de atribuire este publicată pe site-ul www.romanorinterferences.ro. Alte informații suplimentare se obțin prin solicitare pe e-mail la adresa achpub_mnsdg@yahoo.com;

Limba în care trebuie redactată oferta: Română

Condiții de participare: Ofertanții vor transmite următoarele documente: Copii conținând mențiunea ,,conform cu originalul” după actele firmei (CUI, Act constitutiv, Certificat constatator de dată recentă din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului – obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator), autorizații/certificate conform celor legale – copie lizibilă, stampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului-după caz) sau portofoliu care să demonstreze experiență în proiecte de restaurare construcții tradiționale, respectiv execuție sisteme dulgherești; Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, evaluate cu prețuri corespunzătoare astfel: – consumurile de resurse materiale; – cu mâna de lucru; – consumurile de ore de funcționare a utilajelor; Propunerea tehnică se va întocmi în concordanță cu specificațiile caietului de sarcini; Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA. Oferta transmisă după data și ora limită de primire a ofertelor nu va fi luată în considerare. Achiziția se va efectua prin intermediul platformei electronice SEAP.

Perioada de timp în care ofertantul să își mențină oferta valabilă: 30 de zile de la data primirii ofertei. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

 Autoritatea contractantă va efectua plata din bugetul proiectului ROM(a)NOR Interferences – CALL05-7”, conform condiții contract.

Atașăm documentația de atribuire compusă din:

–   Caiet de sarcini

–   Clauze contractuale

–   Formulare

logo-mc2
Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences