loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Back to all Post

Anunț de participare

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti,,, cu sediul în Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București, cod 011347, intenționează sa achiziționeze:

Achiziție bunuri culturale aparținând minorității rome, prevăzute în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR Interferences – CALL05-7”, respectiv obiecte specifice pentru cultura și etnia romă, confecționate prin tehnici tradiționale de meșteri și artizani din comunitățile rome – port tradițional, podoabe, țesături, obiecte casnice și gospodărești, mobilier, unelte, ceramică, instrumente muzicale, jucării, obiecte de cult, etc., necesare pentru amenajarea interiorului gospodăriei rome.

Legislație aplicabilă:
Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Cod CPV: 37000000-8 – Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de
artizanat, obiecte de artă şi accesorii

Obiectul contractului: Achiziție bunuri culturale aparținând minorității rome, în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR Interferences – CALL05-7”

Valoare estimată fără TVA: 52.000 lei

Durata convenției: 30 de zile de la data semnării de către ambele părți;

Condiții convenție: conform modelului atașat;

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertei: 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț;

Oferta se va transmite:
– la adresa de e-mail: achpub_mnsdg@yahoo.com sau fax: 021/317.90.68
– la sediul instituției: Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București

Informații suplimentare: se obțin prin solicitare pe e-mail la adresa achpub_mnsdg@yahoo.com;

Limba în care trebuie redactată oferta: Română
Condiții de participare:
– persoane fizice: Carte de Identitate, cont bancar (după caz)
– Împuternicire notarială (după caz)

Autoritatea contractantă va efectua plata în termen de 30 de zile de la semnarea convenției, prin mandat poștal cu confirmare de primire sau virament bancar.

Atașăm documentația compusă din:
– Model convenție
– Formular Ofertă


Add Your Comment

logo-mc2
Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences